Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Biuletyn Informacji Publicznej
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wiadomości
 
2014-07-04
Wyprawka szkolna w roku 2014 r. (dofinansowanie do zakupu podręczników)

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

W związku z powyższym przypominamy o I naborze wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci.

Wnioski można składać u dyrektorów szkół do 15 lipca 2014 r.

Aby wszystkie uprawnione osoby mogły skorzystać z Wyprawki szkolnej zostanie ustalony II termin naboru wniosków. O kolejnym terminie składania wniosków zostaną Państwo poinformowani w szkole oraz na stronie www.wierzchlas.pl.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (do pobrania)
 • Wniosek dla ucznia z orzeczeniem (do pobrania)
 • Zaświadczenia o wysokości dochodów  (wzór zaświadczenia do pobrania)
 • Oświadczenie o innych dochodach (do pobrania)
 • W przypadku korzystania z zasiłku stałego lub okresowego wypłacanego przez instytucje pomocy społecznej wystarczy przedstawić zaświadczenie o wysokości świadczeń
 • W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów
 • W przypadku przekroczenia dochodów należy do wniosku dołączyć uzasadnienie
 • W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego kserokopia orzeczenia
 • Dowody zakupu tj. faktury VAT (koszty kupna podręczników zwraca się do wysokości dofinansowania). W przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu.

Miejsce złożenia dokumentów

 • Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Opłaty

 • Brak opłat.

 Termin i sposób załatwienia

 • Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.
 • Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania stypendiów i przekazuje ją do Wójta Gminy właściwego ze względu na siedzibę szkoły.
 • Po otrzymaniu listy uczniów Wójt Gminy przekazuje dyrektorom szkół informację o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania.
 • Wójt przekazuje przyznane środki na zakup podręczników po przedstawieniu dowodów zakupu.  Zwraca się koszty kupna podręczników do wysokości dofinansowania. W przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu.

 

 Inne informacje

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 • Rodzice;
 • Opiekun prawny;
 • Rodzina zastępcza;
 • Za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych wniosek może złożyć: nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba.

KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIJĄCE DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW 

 • Dofinansowanie zakupu podręczników przyznawane jest uczniom klas II, III i VI szkoły podstawowej na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, np. jeżeli rodzic składa wniosek w miesiącu czerwcu przedstawia dochody rodziny za miesiąc maj.

Kwota dochodu uprawniająca do przyznania dofinansowania nie może być wyższa niż 539 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 250 zł.

 • W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych przez członków rodziny. Należy pamiętać, że dochodem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są np. świadczenia rodzinne, alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, alimenty płacone zgodnie z wyrokiem. W przypadku kiedy członek naszej rodziny płaci alimenty na osobę z poza rodziny to płaconą kwotę alimentów odejmujemy od dochodu rodziny.
 • Obliczenie dochodów rodziny odbywa się na podstawie ustawy o pomocy społecznej zgodnie, z którą "Rodzinę tworzą osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące".
 • Możliwe jest przyznanie dofinansowania na zakup podręczników również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego jeżeli spełniona jest jedna z poniższych przesłanek: niepełnosprawność, ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochroną uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Należy pamiętać, że do wniosku musi być dołączone uzasadnienie. Dofinansowaniem przy przekroczeniu określonego dochodu nie może być objęte więcej niż 5% ogólnej liczby uczniów w klasach II, III, VI szkoły podstawowej w danej gminie.
 • W 2014 r. programem będą objęci będą także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabo słyszący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją),  z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym  oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uczęszczający do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I) oraz gimnazjów.
 • W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii przedmiotowego orzeczenia.

  Tabela kwot maksymalnego dofinansowania do podręczników (do pobrania)

 

 

Andżelika Kucharska-Bociąga

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
sobota, 19 sierpnia 2017
231 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji

- herb_gmina_wierzchlas.png

Herb Gminy Wierzchlas

Elektroniczna skrzynka podawcza
Starostwo Powiatowe Wieluń
Lokalna Grupa Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty
Wirtualny spacer
WKU Sieradz
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzchlas
Geoportal Województwa Łódzkiego
Polska w liczbach
Centrum Pomocy Przedsiębiorcy
EWE
Monitorpolski
mamprawnika
Pierwsza pomoc
licznik odwiedzin: 0266288
Gmina Wierzchlas, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas, pow. wieluński, woj. łódzkie
tel.: 43 88 66 110 - 113, fax: 43 843 43 84, email: sekretariat@wierzchlas.pl, http://www.wierzchlas.pl
NIP: 832-19-79-227
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI